WANG LAB Where Machine Learning Meets Single-Cell Genomics

Team

Shou-Wen Wang Shou-Wen Wang Assistant professor
Hongying Lin Hongying Lin PhD Student
Jikai Shao Jikai Shao PhD Student
Ruijiang Fu Ruijiang Fu PhD Student
Yiqian Chen Yiqian Chen PhD Student
Mengyang Chen Mengyang Chen Research Assistant
Jinnan Sun Jinnan Sun Visiting Student

Alumni