WANG LAB Where Machine Learning Meets Single-Cell Genomics

Team

Shou-Wen Wang Shou-Wen Wang Assistant professor
Ruijiang Fu Ruijiang Fu PhD Student
Mengyang Chen Mengyang Chen Research Assistant

Alumni